Общи условия на кампанията

WE SUPPORT YOU

Въведение

С настоящия проект, ние, адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” (“DGKV”) бихме искали да подкрепим иновативни бизнес идеи, продукти и услуги, разработени с цел преодоляване и намаляване на негативните ефекти във всички сектори на икономиката и сфери на обществения живот на територията на страната, които са свързани с кризата породена от световната пандемия от разпространението на COVID-19 (“Проектът”). Осъзнавайки, че малките и средни предприятия, индивидите с иновативни идеи, както и старт-ъпи са едни от най-материално затруднените от COVID-19 кризата, екипът на DGKV изразява готовност да ги подпомогне безвъзмездно с дългогодишната си експертизата в различни сфери на правото за постигане на Каузата (вж. по-долу) и при спазване на тези Общи условия за участие в Проекта (“Общи условия”). 

Участието в настоящия Проект не дава право на пълно правно обслужване за неограничен период от време или във връзка с въпроси, които не отговарят на изискванията за участие, посочени в настоящите Общи условия.

Каузата

За да участва в Проекта, участникът трябва да има идея, или да предлага продукт или услуга, които способстват за преодоляване и/или намаляване на негативния ефект от кризата породена от световната пандемия от разпространението на COVID-19 и последиците й в един, или повече сектори на икономиката и сфери на обществения живот на територията на Република България (“Каузата”). Предлагането на продукта или услугата и на други пазари, извън Република България, не е пречка за участие.

Няма ограничение по какъв начин или в коя сфера на обществения живот се цели постигане на Каузата - икономическа, социална, в сферата на услугите, здравеопазването, образованието, подкрепа на пенсионери или материално затруднени лица, подкрепа на малкия и среден бизнес, разработване на софтуерни продукти и услуги, защита на гражданските права и др. 

Условия за участие

Кой може да участва:

Целта на Проекта е да съдействаме на максимално широк кръг български юридически и физически лица, които имат идея, с която допринасят за постигането на Каузата.

Участието в Проект е отворено за:

 • физически лица,
 • предприемачи и start-up компании,
 • микро, малки и средни предприятия (по смисъла на Закона за малките и средните предприятия), независимо дали са новосъздадени, или вече установени на пазара.

(наричани заедно “Участници” и поотделно “Участник”)

За да можете да участвате е без значение дали Участник осъществява друга търговска или нестопанска дейност, която не е свързана с Каузата, стига същите да не са незаконни или в противоречие с добрите нрави.

Всеки Участник има право да отправя по едно запитване при условията на Проекта. DGKV си запазва правота да отговаря и на допълнителни запитвания от Участник по своя преценка и доколкото такива допълнителни запитвания за свързани с реализиране на проект целящ изпълнение на Каузата.

Видове идеи, продукти или услуги, за които Участник има право на съдействие по Проекта:

Най-важното условие, за да може Участник да участва в Проекта, е да има идея или да предлага продукт или услуга, които са насочени към постигане на Каузата и да желае правно съдействие по отношение започване на предлагането или реализацията на съответната идея, продукт или услуга на пазара. За да има право да участва, Участник не е необходимо да предлага/прилага съответната идея, продукт или услуга безвъзмездно, или да планира да ги предлага безвъзмездно.

Идеята, продуктът или услугата предлагани от Участник следва да са иновативни или да са базирани на съществуващи продукти и услуги предлагани на пазара преди месец март 2020 г., като във всички случай, запитването следва да е свързано с прилагането на съответната идея, продукт или услуга по начин, който води до постигане на Каузата.

Няма да бъдат подкрепяни идеи, стоки или услуги, които съответния Участник е предлагал в неизменен вид на пазара преди март 2020 г. и приложението им не е пряко свързано с постигане на Каузата, както и такива, които са в нарушение на закона или на добрите нрави.

Как да заявите участие:

За да заявите участие, е необходимо да попълните формуляра за участие, достъпен тук.

След запознаване с предоставената информация, DGKV може се свърже с Вас на посочените данни за контакт за предоставяне на допълнително информация с цел преценка дали отговаряте на условията за участие.

DGKV си запазва правото да не разглежда и да не отговаря на запитвания несвързани с Каузата, на повтарящи се, непълни запитвания, или запитвания, чието съдържание или съдържащото се в тях предложение е незаконно и/или противоречащо на добрите нрави.

Какво съдействие предлагаме

Като една от най-големите и утвърдени адвокатски дружества в страната DGKV сътрудничи с опитни професионалисти в почти всички сфери на правото. В зависимост от конкретното ни натоварване и спецификите на съответните запитвания, DGKV изразява готовност да оказва съдействие по запитвания подадени от Участници при условията на настоящите Общи условия, като за съдействие предоставено при условията на Проект DGKV няма да изисква заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдействие по Проекта ще бъде предоставяно въз основа на запитване отправено от Участник. Предоставяното съдействие може да бъде под различни форми, включително:

 • регулаторен съвет в различни сфери на правото и бизнеса;
 • съвет във връзка със структуриране на предприятието, което ще прилага/предоставя съответната идея, продукт или услуга;
 • съдействие за изготвяне на различни договори, общи условия, политики и процедури – в зависимост от конкретния случай;
 • съдействие при комуникация с различни административни органи, институции, банки и други финансови организации (осъществяване на контакт и последващо представителство);

Срокът за предоставяне на съдействие ще зависи от конкретния казус, както и от натовареността на екипа на DGKV. Ще се стремим да съдействаме на всеки Участник в разумен срок и при необходимост ще информираме Участник предварително в случай на очаквано забавяне от наша страна. DGKV не носи отговорност, ако предложените срокове не отговарят на Вашите нужди и не дължи никакви обезщетения в тази връзка.

Съдействието по запитвания отправени при условията на Проекта е ограничено до 5 астрономически часа работа на един адвокат за Участник. Ако по преценка на DGKV предоставяне на съдействие по запитване на Участник изисква работа на един адвокат за повече от 5 астрономически часа или се налага включването на втори адвокат, DGKV предварително ще информира Участника дали ще е нужно заплащането на адвокатско възнаграждение и в какъв размер.

Настоящият Проект не предвижда оказване на право съдействие за целите на:

 • консултиране и/или представителство в съдебни, административни или арбитражни производства;
 • участие в бизнес преговори;
 • съдействие за закупуване на недвижим имоти или предприятия, сливания и придобивания;
 • съдействие в сферата на финансовите услуги и банковото право;
 • производства по ликвидация или несъстоятелност;
 • наказателноправни въпроси, консултации или производства;
 • семейноправни въпроси;
 • съдействие във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • съдействие по въпроси, свързани с реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност на работници и служители по Кодекса на труда, прекратяване на трудово правоотношение и др.
 • др. въпроси, които са извън експертизата на DGKV;

Подбор на участниците, които ще бъдат подпомагани

DGKV ще преценява дали Участник има право да участва в Проекта въз основа приложимостта на идеята, продукта или услугата за постигане на Каузата. DGKV ще отговаря на получени запитвания по реда на постъпването им, като си запазва правото да приоретизира запитване на Участник в зависимост от степента на полезност на съответната идея, продукт или услуга за реализиране на Клаузата

Селекцията ще се извършва от екип на DGKV и в зависимост изцяло от преценката дали съответната идея, продукт или услуга и приложението им действително е насочено към постигане на Каузата и дали отговаря на нашите вътрешни политики и визия за социална корпоративна отговорност. DGKV има право да не отговаря на запитвания, ако не са насочени към постигане на Каузата.

На следващо място, DGKV си запазва правото да извършва селекция или отказва съдействие по запитвания на Участници, в зависимост от натовареността на своите екипи и разполагаем ресурс във всеки един момент, необходим за оказване на съответния вид правно съдействие.

Продължителност на проекта

Допустими Участници могат да подавате запитванията по Проекта по всяко време до 30.06.2020 г. (“Крайна дата на Проекта”). Те ще бъдат разглеждани и отговаряни от нашия екип по всяко време преди Крайната дата на Проекта, като ще се стремим максимално бързо да Ви информираме дали считаме, че запитването Ви съответства на условията за участие в Проекта и в какъв срок бихме могли да Ви съдействаме. 

Съдействие от страна на DGKV може да бъде оказвано на отделни лица и след Крайната дата на Проект – по преценка на екипа на DGKV.

Продължителността на Проекта може да бъде удължавана по преценка на DGKV и в зависимост от конкретните социално-икономически обстоятелства.